Jcall

קריאה לתבונה של יהודים אירופאים

אנו אזרחים במדינות אירופה שונות וגם יהודים מעורבים בחיים הפוליטיים והחברתיים במקום מושבינו. לכל אחד מאיתנו מסלול חיים משלו, אך עבור כולנו, הקשר למדינת ישראל מהווה חלק בלתי נפרד מזהותנו. אנחנו מודאגים מעתידה ובטחונה של מדינת ישראל, אליה אנו מחויבים ללא תנאי.

ישראל מתמודדת עתה עם איומים קיומיים. בלי להפחית מחומרת האיומים מבחוץ, אנו מודעים לכך שקיימים גם איומים מבית הכרוכים בהמשך הכיבוש והמשך ההתנחלות בגדה המערבית ובשכונות הערביות של מזרח ירושלים. מדיניות זו שגויה מן ההיבט המוסרי והפוליטי כאחד ומזינה תהליך בלתי נסבל של דה-לגיטימציה שישראל חווה כיום מצד מדינות העולם.

מצב זה מחייב אותנו לנקוט צעדים ולפעול על בסיס העקרונות הבאים:

עתידה של מדינת ישראל תלוי בהשגת שלום מיידי עם העם הפלסטיני על בסיס פתרון של שתי מדינות לשני עמים. אנו כולנו מודעים לדחיפות שיש בהשגת היעד הזה. ישראל ניצבת למעשה מול שתי ברירות, שכל אחת מהן ערת-אסון באותה מידה: או להפוך למדינה בה היהודים יהיו מיעוט בארצם; או לכונן משטר שיביא קלון עליה ויוביל לאי-שקט אזרחי.

לכן, יש חשיבות לכך שהקהילה האירופאית, ביחד עם ארצות הברית, תפעיל לחץ על שני הצדדים ותתרום להשגת פתרון מהיר וסביר לסכסוך הישראלי-פלסטיני. ההיסטוריה מטילה על אירופה אחריות מיוחדת על גורל אזור זה של העולם.

בעוד ההכרעה הגורלית נופלת על כתפיו של העם הריבון היושב בציון, כיהודים החיים מחוץ לגבולות מדינת ישראל, המחויבות שלנו כלפי ישראל מחייבת אותנו לנקוט צעדים לקראת השגת פתרון צודק. תמיכה ללא סייג במדיניות ממשלת ישראל מהווה סכנה ואינה משרתת בהכרח את האינטרסים של המדינה.

היעד שלנו הוא הקמת תנועה אירופאית שתשמיע את קול התבונה. תנועה זו היא בלתי-מפלגתית. מטרתה היא הבטחת הישרדותה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. מטרה זו תלויה בהקמת מדינה פלסטינית ברת-קיימא וריבונית.

אנו פונים לכל מי שמסכים עם עקרונות אלו, לחתום ולעודד אחרים לצרף את חתימתו לקריאה זו.